Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

17.03.2010

7.03.2010

schvaluje

č. 12/10
udělení výjimky a přijetí žádosti Bytového podniku města Železného Brodu o  půjčku na výměnu oken v domě s pečovatelskou službou čp. 834, Železný Brod z Fondu zlepšení úrovně bydlení

č. 13/10
poskytnutí půjčky z Fondu zlepšení úrovně bydlení na rok 2010 Bytovému podniku města Železného Brodu na výměnu oken v domě s pečovatelskou službou, nábřeží Obránců míru 834, Železný Brod ve výši 2 300 000,- Kč

č. 17/10
rozpočtová opatření pro rok 2010 v předloženém znění

č. 20/10
zařazení návrhů na pořízení změny č.1 Územního plánu Železný Brod do zadání změny dle důvodové zprávy

č. 22/10
trvat na svém původním rozhodnutí ze dne 17.9.2008, kterým neschválilo usnesením č. 81/08 zřízení šachty na přepadovém potrubí v prameništi Zlatá voda a umístění potrubí na druhou stranu Mlýnského potoka do  akumulační jímky s čerpáním do Smrčí v rámci stavby Vodovodu Záhoří– Smrčí

č. 23/10
prodej ppč. 1742/1 – travní porost - stavební pozemky 1742/17 – zastavěná plocha, výměra 17 m2, 1742/16 – zastavěná plocha, výměra 41 m2, 1742/15 – zastavěná plocha, výměra 3 m2, 1742/12 – zastavěná plocha, výměra 16 m2, 1742/11 – zastavěná plocha, výměra 12 m2, 1742/10 – zastavěná plocha, výměra 12 m2, 1742/9 – zastavěná plocha, výměra 19 m2, 1742/8 – zastavěná plocha, výměra 26 m2, 1742/7 – zastavěná plocha, výměra 14 m2, 1742/5 – zastavěná plocha, výměra 27 m2, 1742/4 – zastavěná plocha, výměra 20 m2, 1742/3 – zastavěná plocha, výměra 21 m2, 1742/2 – zastavěná plocha, výměra 21 m2; vše k.ú. Železný Brod

č. 24/10
prodej části pozemku ppč.1492/12 – ostatní plocha – manipulační, celková výměra 9 537 m2, k.ú. Železný Brod, část o výměře cca 30 m2

č. 26/10
prodej částí pozemků ppč.3335 – ostatní plocha – neplodná půda, celková výměra 2167 m2, část o výměře 52 m2 a ppč.807/1 – trvalý travní porost, celková výměra 1973 m2, část o výměře 13 m2, vše k.ú. Železný Brod VODNÍ ELEKTRÁRNĚ ŽELEZNÝ BROD a.s., Riegrovo náměstí 15, Semily za cenu 200,- Kč za 1 m2

neschvaluje

č. 18/10
odpuštění splátek za zdravotnické přístroje, které Město Železný Brod pronajímá Poliklinice Železný Brod spol. s. r. o. a bezúplatné převedení přístrojů holter TK Scanlight, promývačka Elisa a spirometr ZAN 100 Handy na  Polikliniku Železný Brod spol. s. r.o.

č. 19/10
snížení nájmu za zdravotnické přístroje holter TK Scanlight, promývačku Elisa a  spirometr ZAN 100 Handy, které Město Železný Brod pronajímá Poliklinice Železný Brod spol. s. r. o. na 1,- Kč ročně a trvá na původně stanovené výši ceny za pronájem

bere na vědomí

č. 15/10
zprávu o přehledu zimní údržby

č. 28/10
informaci o přípravě komunitního plánování v Železném Brodě

souhlasí

č. 21/10
s realizací akce Vyznačení bezpečné zóny na nábřeží Obránců míru

č. 27/10
se záměrem pana Vacka zrevitalizovat parčík v lokalitě památkové rezervace Trávníky a podpořit získání dotačního titulu

nesouhlasí

č. 16/10
s navrženou studií 2. varianty R 35 v rozšířeném superseverním koridoru (SS) v úseku Úlibice – Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zpět