Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

04.11.2009

schvaluje

č. 58/09
navržené řešení Bytového podniku ve věci společných televizních antén v panelových domech

č. 63/09
podání žádosti o příspěvek z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na akci Centrum turistiky a volného času dětí a  handicapovaných v celkové výši 22 000 000,-Kč

č. 65/09
předfinancování a poskytnutí prostředků pro potřeby
projektu Spolupráce hasičů za účelem předcházení a likvidace následků živelných pohrom v polsko – české příhraniční oblasti ve výši cca 95 000 €

č. 69/09
Obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

č. 70/09
předložená rozpočtová opatření pro rok 2009

č. 72/09
rozpočtovou změnu pro Městskou knihovnu ve výši 40 000,- Kč

č. 74/09
prodej pozemku pč. 110/2 – zahrada, celková výměra 1282 m2, k.ú. Chlístov u Železného Brodu

č. 76/09
Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2009 – 2010

bere na vědomí

č. 59/09
informaci o záměru regenerace sídlišť podle předložených studií

č. 60/09
optimalizaci silniční dopravy ve městě Železný Brod

č. 61/09
zprávu ředitele Základní umělecké školy Železný Brod, Koberovská 589, příspěvková organizace, o činnosti školy

č. 71/09
maximální navýšení nájmu a současně poskytnutí 10% slevy z celkového nájmu ke dni 1. 4. 2010

č. 73/09
dopis k dopravní situaci na Jiráskově nábřeží a doporučuje projednat s  odborem dopravy možnost umístění retardérů na Jiráskovo nábřeží v  letních měsících

souhlasí

č. 62/09
s realizací projektu Centrum turistiky a volného času dětí a handicapovaných

č. 64/09
s  realizací projektu Spolupráce hasičů za účelem předcházení a likvidace následků živelných pohrom v polsko – české příhraniční oblasti

č. 66/09
s  Dohodou o partnerství v rámci projektu Spolupráce hasičů za účelem předcházení a likvidace následků živelných pohrom v polsko – české příhraniční oblasti, podávaného do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika a pověřuje starostu města k podpisu Dohody

č. 67/09
s realizací projektu Greenway Jizera a podporuje tuto aktivitu

č. 68/09
s podáním žádosti do Grantového fondu LK – Grant č.26

Zpět