Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

16.09.2009

schvaluje

č. 43/09
předložená rozpočtová opatření pro rok 2009

č. 44/09
Dodatek č.1 Změny zřizovací listiny Základní školy Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace

č. 45/09
Dodatek č.1 Změny zřizovací listiny Základní školy Pelechovská 800, příspěvková organizace

č. 46/09
Dodatek č.1 Změny zřizovací listiny Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace

č. 47/09
Dodatek č.1 Změny zřizovací listiny Mateřské školy Železný Brod, Stavbařů 832, příspěvková organizace

č. 48/09
Dodatek č.1 Zřizovací listiny Základní umělecká školy Železný Brod, Koberovská 589, příspěvková organizace

č. 49/09
Dodatek č.1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum v Železném Brodě

č. 50/09
Dodatek č.1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350

č. 51/09
Změnu zřizovací listiny školského zařízení Dům dětí a mládeže Mozaika, Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366, příspěvková organizace

č. 54/09
prodej pozemku pč. 1569/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace, celková výměra 54 m2, k.ú. Hrubá Horka

č. 57/09
vyplatit žákům prvního ročníku SUPŠS finanční částku 1 000,- Kč

bere na vědomí

č. 52/09
souhlasné stanovisko Římskokatolické farnosti – děkanství Železný Brod k vybudování rozptylové loučky ve Bzí

č. 53/09
Petici občanů ve věci zajištění příjmu digitálního signálu zemského TV vysílání DBV-T prostřednictvím STA a ukládá Bytovému podniku města Železného Brodu vypracovat ve spolupráci s právníkem návrh řešení a  předložit jej zastupitelstvu města ke schválení

č. 55/09
informaci k darovací smlouvě - převod ½ nemovitosti sokolovny včetně pozemků na Město Železný Brod

Zpět