Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

29.04.2009

schvaluje

č. 19/09
předložená rozpočtová opatření pro rok 2009

č. 21/09
začít připravovat studii regenerace vesnické památkové zóny

č. 23/09
Obecně závaznou vyhlášku města Železný Brod č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů

č. 26/09
prodej části pozemku pč. 127 – ostatní plocha – zeleň v k.ú. Železný Brod, část o výměře cca 9m2

č. 27/09
prodej st.pč. 140 – zastavěná plocha, výměra 25 m2, stavba bez čp. postavená na st.pč. 140 – hasičská zbrojnice na Malé Horce, vše k.ú. Hrubá Horka

č. 28/09
vstoupit v jednání s Lesy ČR s.p. o prodeji či směně ppč. 1492/2 v k.ú. Železný Brod

č. 29/09
trvat na ceně 700,- Kč za m2 ročně za pronájem zastavěné a využívané plochy parcely č.74/1, k.ú. Železný Brod

bere na vědomí

č. 20/09
informaci o datových schránkách a spisové službě

č. 22/09
souhrn akcí z rozpočtu města k realizaci

č. 24/09
vyjádření odboru životního prostředí k upozornění na stav náletových dřevin podél veřejné cesty zvané „Kozinka“

č. 25/09
výroční zprávu Bzovského okrašlovacího spolku za rok 2008

Zpět