Zpracování osobních údajů

Registrací do nahlížení kronik uživatel uděluje souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje zpracovávané Městem Železný Brod jsou:

 • ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“);
 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný („účelové omezení“);
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);
 • přesné a v případě potřeby aktualizované; („přesnost“);
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány („omezení uložení“);
 • zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).

Máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět.
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Na přenositelnost údajů k jinému Správci, je-li to technicky proveditelné.
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.
 • Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
Zpět