Krajské vojenské velitelství hledá nové členy do aktivní zálohy

21.03.2024
Krajské vojenské velitelství hledá nové členy do aktivní zálohy
Aktivní záloha jako forma dobrovolného převzetí branné povinnosti. Krajské velitelství Liberec hledá muže i ženy do aktivní zálohy.

Kromě profesionální armády funguje v České republice také aktivní záloha. „Záložníci“ kombinují civilní a vojenskou profesi. Vojáky aktivní zálohy tvoří zejména občané, kteří osobní vlastenectví přetvořili k aktivní účasti na vojenské přípravě a osobní vycvičenosti. Ne nadarmo užívají spojení „Dvakrát občanem“.

U Krajského vojenského velitelství plní své úkoly vojáci pěší roty aktivní zálohy Liberec.  V dnešní době, která se vyznačuje zhoršenou bezpečnostní situací, je velmi důležité, aby se do povědomí mužů i žen, nejen v Libereckém kraji, dostala možnost, jak se mohou zapojit, jaké eventuality či benefity jim za jejich zapojení Armáda České republiky může poskytnout.

Co znamená pojem aktivní záloha?

Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí ozbrojených sil ČR a je užívána především k doplňování ozbrojených sil ČR za stavu ohrožení státu, válečného stavu, ale také při vzniku nevojenských krizových situací. Hlavní motivací vstupu do aktivní zálohy je možnost aktivně se podílet na obraně vlasti, získání nových odborných dovedností a znalostí, možná služba v zahraničí a také zajímavé finanční ohodnocení.

Jaké jsou podmínky vstupu do aktivní zálohy?

Vojákem aktivní zálohy může být občan ČR, který dosáhl plnoletosti a nepřesáhl hranici 60 let věku. Další podmínkou je zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a podepsané čestné prohlášení o nepodporování extremismu. Požadavkem na vzdělání je minimálně výuční list.  

Jak probíhá služba?

Do aktivní zálohy jsou občané zařazeni na základě vlastní žádosti na dobu 2 let. Při prvním zařazení do aktivní zálohy je nezbytné absolvovat vojenskou přípravu, tzv. kurz základní přípravy, který je organizován Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. Kurz v délce 6 týdnů lze absolvovat v celku, nebo ve dvou samostatných částech. Kurz je ukončen složením slavnostní vojenské přísahy.

Po zařazení k jednotce aktivní zálohy se voják účastní pravidelných vojenských cvičení s maximální délkou 12 týdnů v kalendářním roce. Při službě v operačním nasazení může být voják aktivní zálohy povolán k plnění úkolů ozbrojených sil na území ČR na období do 9 měsíců v kalendářním roce. Mimo území ČR pak pouze po vyslovení prokazatelného souhlasu.

 Jaké jsou peněžní náležitosti?

Peněžními náležitostmi rozumíme náborový příspěvek, služné, příplatek za službu v zahraničí, odměnu, motivační odměnu, stabilizační příspěvek a další příplatky a náhrady podle zákona o službě vojáků v záloze.

Náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč náleží po dokončení základní přípravy vojákovi za každý rok zařazení do aktivní zálohy, služné náleží vojákovi za počet dní ve vojenské činné službě dle hodnosti stanovené na služebním místě.

Vojákovi v aktivní záloze, který konal v kalendářním roce vojenskou činnou službu v celkovém rozsahu alespoň 14 dnů nebo službu v operačním nasazení, náleží odměna ve výši 18 000 Kč ročně. Odměna se může navýšit o 6 0009 000 Kč dle výsledku služebního hodnocení za daný kalendářní rok.

Studenti v aktivní záloze?

Vojákovi v aktivní záloze, který při zařazení do aktivní zálohy studuje studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, náleží, pokud dokončil kurz základní přípravy a nebyl po jeho dokončení hodnocen jako nevyhovující, motivační odměna ve výši 6 000 Kč.

A co zaměstnavatel?

Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec zařazený do aktivní zálohy nekonal práci pro překážku v práci v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného vojenského cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční podpory ve výši dvou třetin průměrné hrubé měsíční nominální mzdy naposledy zveřejněné ČSÚ přede dnem nástupu vojenské činné služby.

OSVČ má při povolání k výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení právo na finanční podporu ve stejné výši jako zaměstnavatel.

Pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Liberec?

Vojáci pěší roty se soustavně zdokonalují ve své „vojenské“ profesi formou účasti na pravidelných vojenských cvičeních, akcích na veřejnosti nebo akcích v oblasti Přípravy občanů k obraně státu. V blízké budoucnosti plánujeme výcvik také se zahraničními partnery, Policií České republiky a dalšími složkami IZS. 

Leták s informacemi k aktivní záloze

Zaujala Vás možnost aktivního zapojení do obrany České republiky? Do aktivní zálohy se můžete přihlásit on-line na stránkách doarmady.cz nebo navštivte rekrutační pracoviště AČR, kde získáte veškeré potřebné informace a podporu. Krajské vojenské velitelství Liberec můžete také sledovat na facebooku, instagramu nebo stránkách kvv-liberec.army.cz.

 

 

Zpět