Fond na zlepšení úrovně bydlení

26.03.2024
Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením ze dne 18. 3. 2024 stanovilo Program pro poskytování návratné finanční výpomoci a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod.

„Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod“ slouží k poskytování návratné finanční výpomoci na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný Brod za podmínek stanovenými těmito pravidly fondu.

Návratná finanční výpomoc z fondu je určena pro fyzické a právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitosti – budovy se způsobem využití: bytový dům nebo rodinný dům na území města Železný Brod (v katastrálních územích Bzí u Železného Brodu, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov u Železného Brodu, Jirkov u Železného Brodu, Střevelná a Železný Brod).

Vyhlášení programu ke stažení

Přehledná pravidla fondu ke stažení

Žadatelé, kteří splňují podmínky, mohou získat návratnou finanční výpomoc z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoli v průběhu roku. Žádosti posoudí odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Železný Brod a se stanoviskem finančního odboru je předloží Radě města. Rada města doporučí Zastupitelstvu města konkrétní závěr výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno nabídkou k uzavření veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci.

Žádost ke stažení 

Všechny formuláře naleznete též na webových stránkách města https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory/odbor-uzemniho-planovani-regionalniho-rozvoje/formulare/

 

Zpět