Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

20.01.2010

schvaluje

č. 01/10
rozpočet města Železný Brod na rok 2010 ve výši 159 642 000,- Kč

č. 02/10
návrh I. etapy regenerace sídlišť v Železném Brodě Na Vápence a Jiráskovo nábřeží

č. 03/10
vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z „Fondu zlepšení úrovně bydlení“ pro rok 2010

č. 04/10
poskytnutí půjčky ve výši 1 842 300,- Kč Technickým službám města Železný Brod s.r.o. na zakoupení kontejnerového vozu, s tím, že minimální měsíční splátky budou ve výši 40 000,- Kč

č. 05/10
rozpočtová opatření pro rok 2010 v předloženém znění

č. 06/10
stažení bodu Změna č.1 Územního plánu Železný Brod z dnešního zasedání zastupitelstva města

č. 08/10
odkoupení pozemků ppč. 485/1 – trvalý travní porost,
výměra 555 m2, ppč.486/3 – trvalý travní porost, výměra 527 m2, ppč.486/5– trvalý travní porost, výměra 605 m2, vše k.ú. Bzí u Železného Brodu od Pozemkového fondu ČR

č. 09/10
prodej částí pozemků ppč.3335 – ostatní plocha – neplodná půda, celková výměra 2167 m2, část o výměře 52 m2 a ppč.807/1 – trvalý travní porost, celková výměra 1973 m2, část o výměře 13 m2, vše k.ú. Železný Brod

č. 10/10
odkup ppč. 769/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 810 m2, ppč. 769/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 483 m2, ppč. 770/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 383 m2, ppč. 770/2 - zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 1039 m2, ppč. 770/3- zastavěná plocha a nádvoří o  výměře 119 m2, budovu čp. 138 na parcele 770/2, budovu čp. 823 na ppč. 769/4, budovu bez čp/če na ppč. 770/1 a budovu bez čp/če na ppč. 770/3, vše v k.ú. Železný Brod za cenu 7 420 000,- Kč

č. 11/10
doručování materiálů, podkladů, zápisů a usnesení pro jednání zastupitelstva elektronickou formou – se zřízením složky na stránkách města pro zastupitele

Zpět