Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

10.06.2009

schvaluje

30/09
souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2008, a to bez výhrad

31/09
požadovat od obcí našeho ORP za něž Město Železný Brod
zpracovávalo žádosti o dotaci z Integrovaného operačního systému na  vybavení kontaktních míst Czech POINT, a které již mají uhrazeny faktury, administrativní poplatek ve výši 200,- Kč

36/09
prodej domu čp. 243 v ulici Křížová, stavební pozemek ppč. 218 a zahradu ppč. 217 v k.ú. Železný Bro

41/09
prodej části pozemku pč. 127 – ostatní plocha – zeleň v k.ú.
Železný Brod, část o výměře cca 9 m2 společnosti Detesk s.r.o., Příkrá 401, Železný Brod za cenu 1 100,- Kč za 1 m2

neschvaluje

37/09
prodej pozemků pč. 645/2 – ostatní plocha – zeleň, celková
výměra 470 m2, pč. 645/3 – zastavěná plocha a nádvoří, celková výměra 107 m2, vše k.ú. Železný Brod

38/09
prodej části pozemku pč. 2218 – ostatní plocha – ostatní komunikace, celková výměra 1 861 m2, k.ú. Železný Brod

40/09
prodej domu čp. 357 v ulici Masarykova a pozemku pč.
769/1 – zastavěná plocha a nádvoří, celková výměra 501 m2, k.ú. Železný Brod

bere na vědomí

33/09
informaci o tom, že Liberecký kraj finančně nepodpoří akci Skleněné městečko

34/09
informaci o připravované akci Zimní pátky v Železném Brodě

35/09
návrh na využití městské galerie ve vánočním čase
uspořádáním soutěžní výstavy Skleněné betlémy v Železném Brodě a v této souvislosti bude ve spolupráci s odborem kultury a školství připraven návrh a bude vedeno další jednání, aby mohla být soutěž počátkem prázdnin vyhlášena

Zpět