Sanace skládky Pěnčín

Firma EKOLIMPIA s.r.o. byla od roku 1998 provozovatelem zařízení na biodegradaci odpadů v hale v obci Pěnčín. Na toto zařízení vydal Okresní úřad Jablonec nad Nisou rozhodnutí, kterým udělil souhlas k provozování technologie biodegradace odpadů a zároveň schválil provozní řád tohoto zařízení s platností 5 let, tj. do 8. 7. 2003. Vlastnictví objektu přešlo postupně v rámci majetkových exekucí firmy EKOLIMPIA na fyzické osoby.

Celkové množství odpadů určených k sanaci činilo zaokrouhleně 2 000 tun. Tento rizikový stav byl řešitelný pouze odvozem odpadů do externích zařízení vhodných dle charakteru jednotlivých typů odpadů pro jejich odstranění či energetické využití (skládka, spalovna, stabilizační-solidifiakční linka, biodegradační plocha). Princip sanace spočíval v kompletním vymístění odpadů z předmětné nemovitosti a jejich odstranění v odpovídajícím schváleném zařízení.

Dle archivních podkladů ČIŽP bylo historicky nakládáno s těmito druhy odpadů:

 • zeminy kontaminované ropnými látkami,
 • laguny ropných kalů a řezných emulzí,
 • kaly z nádrží na ropné látky,
 • řezné emulze,
 • prací vody, kaly z broušení,
 • odpady z odmašťování,
 • kaly z lapolů,
 • kaly z odlučovačů olejů,
 • odpady blíže druhově neurčené,
 • tuhý podíl z odlučovačů,
 • kaly z lapáků nečistot,
 • kaly z čištění průmyslových odpadních vod
 • Slovamin OD 20
 • další nespecifikované odpady minoritního zastoupení, které mohou být převrstveny v nedostupných prostorách objektu

Prvním ze zásadních rizik byl postupný únik látek škodlivých vodám na ropné bázi z nezabezpečených či korozně stále více narušených obalů sudů, přetokem z lagun kapalných odpadů i vyplavováním ropné frakce z masivně kontaminované vrstvy kalů uložených v bázi deponie a postupným průnikem narušenou zemní izolací do horninového prostředí a podzemní vody.

Druhým ze zásadních rizik byla snadná přístupnost špatně zabezpečeného objektu nepovolanými osobami (dětmi a dalšími návštěvníky rekreačního centra, které se nachází v bezprostřední blízkosti) a prakticky nulový stupeň zajištění odpadů, což mohlo vést ke stavu, že tyto osoby mohou vědomě či nevědomě přispět k:

 • únikům škodlivin do horninového prostředí s následnou kontaminací podzemních či povrchových vod.
 • roznosu škodlivých látek mimo objekt skladu
 • poškození kovových obalů a sudů při deliktní činnosti sběračů kovů a následným únikům škodlivin
 • může dojít i k přímé intoxikaci těchto osob při dermálním či jiném kontaktu včetně pádů dětí do olejové laguny
 • nelze plně vyloučit i požární rizika (vhledem k vysokým obsahům hořlavých organických látek v sudech)

 

Celkové konečné náklady projektu: 3 564 234,50 Kč.

Realizaci projektu podpořil Státní fond žiotního prostředí z Národního programu Životní prostředí, v rámci 6. výzvy.

Na financování akce se podíleli Státní fond životného prostředí, Liberecký kraj, Obec Pěnčín, Josef Pulíček.

Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Státní fond životního prostředí   Liberecký kraj   obec Pěnčín

 

Fotografie z realizace:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00