Stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod

13.04.2021
Stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod
V Železném Brodu začala stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.

Tisková zpráva Severočeské vodárenské společnosti a. s.:

 

V Železném Brodu začala stavebně-technologická rekonstrukce ČOV

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila plánovanou investiční akci roku 2021: V Železném Brodu začala stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.

Více o stavbě:

Mechanicko – biologická čistírna odpadních vod (ČOV) Železný Brod byla zkolaudována v roce 1972. V roce 2002 byla ukončena částečná rekonstrukce ČOV. Postupně dožívají jednotlivá strojní a technologická zařízení a je potřeba jejich výměna.

Stávající ČOV je mechanicko-biologická v jednolinkovém provedení s chemickou eliminací fosforu a anaerobním studeným vyhníváním v otevřené vyhnívací nádrži s odpouštěním kalové vody. Vyhnilý kal je strojně odvodňován na sítopásovém lisu nebo vypouštěn na kalová pole. ČOV má problémy s hlukem po vybudování malé vodní elektrárny a vykácení několika stromů podél oplocení. Dále jsou problémy v zimním období s udržením nitrifikace.

ČOV je ve velikostní kategorii 2001 – 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO), kdy je požadavek na stabilní nitrifikaci a simultánní srážení fosforu. Aby byla zajištěna stabilní nitrifikace, je potřeba, aby na ČOV byla alespoň částečná denitrifikace.

Na ČOV se dovážejí fekální vody cca 30 – 40 m3/d do jímky fekálních vod z neodkanalizovaných místních částí, z důvodu nedostatečné kapacity ČOV jsou ve stejném množství odváženy na ČOV Liberec nebo Turnov. Po rekonstrukci se předpokládá dovoz veškerých fekálních vod v množství cca 60 – 80 m3/d na ČOV Železný Brod.

Rekonstrukce spočívá ve dvoulinkovém provedení biologického čištění s předřazenou denitrifikací, flexibilní částí s provzdušňováním a mícháním, nitrifikací, souproudně protékanými dosazovacími nádržemi a chemickou eliminací fosforu. V rámci rekonstrukce bude provedena dostavba dvoulinkové jemnobublinné nitrifikace s předřazenými flexibilními zónami. Ze stávající aktivační nádrže vznikne dostavbou příček denitrifikace pro obě linky a souproudně protékané dosazovací nádrže s odtahem kalu ze stávajících jímek. Hloubka vody v dosazovacích nádržích bude 3,4 m. Na ČOV se v současnosti nachází chemické hospodářství se síranem železitým. V rámci rekonstrukce bude nainstalován nový dvouplášťový nadzemní zásobník o užitném objemu 10 m3 ve venkovním provedení s dávkovacími komplety v počtu 2+1. Zásobník bude na nové železobetonové odvodněné desce. Dále bude instalován nový rozváděč RM1 pro připojení nové i stávající technologie. Po rekonstrukci bude instalován nový systém ASŘ s kompletní instalací nových měřících sond a odběráku vzorků.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. března 2021. Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (14. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má stavba trvat max. 24 měsíců od předání staveniště, tj. do 31. března 2023. Následovat bude zkušební provoz v délce 14 měsíců.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 11 staveb v celkovém objemu 152,81 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies