Poplatek za odpady pro rok 2023

07.12.2022
Poplatek za odpady pro rok 2023
Zastupitelstvo města Železný Brod dne 5. 12. 2022 na svém zasedání schválilo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 680,- Kč na poplatníka za kalendářní rok.

Poplatek platí:

1. a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

   b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Splatnost poplatku:

  • jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářní roku, nebo
  • ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek lze uhradit:

  • bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku,
  • hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod (přízemí budova A, č. dveří 105).

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.

Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.

Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955, e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz.

 

Osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v obecně závazné vyhlášce Města Železný brod, čl.7.

Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje odbor životního prostředí - tel. 483 333 924.

 

Jehličková Iveta, referent finančního odboru

Zpět