Poplatek za odpady pro rok 2022

10.12.2021
Zastupitelstvo města Železný Brod dne 1. 11. 2021 na svém zasedání schválilo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 640,- Kč na poplatníka za kalendářní rok.

Poplatek platí:

1. a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

   b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Splatnost poplatku:

  • jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářní roku, nebo
  • ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit:

  • bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku,
  • hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod (přízemí budova A, č. dveří 105).

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.

Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je 13372.

Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955, e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz.

Osvobození a úlevy najdete podrobně rozepsané v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, čl.7.

Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí paní Eva Pavlatová, tel. 483 333 942, e-mail: e.pavlatova@zelbrod.cz.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies