Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

18.11.2021
Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území
Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí (dále jen „revizi katastru“) z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací povinnost a příslušnému katastrálnímu úřadu neoznámili změny u nemovitých věcí v jejich vlastnictví, přičemž v souvislosti s některými změnami může poplatníkovi daně z nemovitých věcí vyvstat povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Činnosti katastrálních úřadů při revizi katastru upravuje ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Podle potřeby se dále revidují i hranice katastrálního území, další prvky polohopisu, místní názvy a pomístní jména a další.
Rozsah, ve kterém bude revize prováděna, určuje ve vyhlášení revize katastrální úřad. Revizi údajů katastru nemovitostí vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu údajů katastru a jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za součinnosti obcí, případně dalších orgánů veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných.

Informaci o ukončení revize nebo mapování lze ověřit na stránkách ČUZK na odkazech:
https://services.cuzk.cz/prehled-mapovani-a-revize/mapovani-dokoncene
a
https://services.cuzk.cz/prehled-mapovani-a-revize/revize-dokoncene

Dojde-li v důsledku provedené revize katastru ke změnám rozhodným pro stanovení daně, tj. například

  • ke změně druhu pozemku, nebo
  • ke změně výměry pozemku

vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku revize došlo, na zdaňovací období následující po roce, v němž byly změny zapsány do katastru, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období.

V případě pochybností doporučujeme se obrátit s konkrétním případem na příslušného správce daně z nemovitých věcí.

Revize - leták

Mapování - leták

Pokud tak poplatník v zákonem stanovené lhůtě neučiní, může mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vzniknout povinnost zaplatit pokutu. Není-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Kontakty na územní pracoviště Finančního úřadu

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty