Nekrm brouka!

11.02.2020
Nekrm brouka!
Jak mnozí majitelé lesů vnímají, máme tu nejhorší kůrovcovou kalamitu v historii ČR. Je třeba nekrmit brouka (zejména lýkožrouta smrkového Ips typographus) společně. To znamená, aby každý vlastník lesa zodpovědně sledoval situaci na svém majetku, vyhledával kůrovcem napadené stromy, zasahoval, kácel a asanoval takto napadené stromy ve svém lese.

Alibismus typu nemám na to prostředky a čas vlastníka neomlouvá. Situaci v porostech s převahou smrku o více vlastnících, kde se například 5 vlastníků snaží bojovat s kůrovcem a vyhledává společně s odborným lesním hospodářem (dále jen „OLH“) a dva vlastníci lesa jsou nezodpovědní „lajdáci“ a nezasahují, vede ke vzniku ohnisek vhodných pro další šíření tohoto nebezpečného kalamitního škůdce.

Les je majetek vlastníka, je za něj zodpovědný, sobě, svým budoucím generacím a státu. Pro vysokou nebezpečnost tohoto kalamitního škůdce a dalších kalamitních škůdců dle vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatření k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzoru průkazu lesní stráže ve znění vyhlášek č. 236/2000 Sb. a 76/2018 Sb.

Určitou podobnost lze spatřit v domě uprostřed řadové zástavby ve městě - také jej nemůžete nechat hořet s výmluvou, že teď na to nemám čas nebo jsem nesehnal vhodnou firmu. Jde o záměrně přehnané přirovnání.    

Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.

Nezasahující vlastníci přicházejí o své lesy tím, že jím je brouk sežere, navíc se vystavují zákonnému postihu ze strany státní správy lesů za nečinnost ustanovenou v § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek.

Začátek citace:

§32

Ochrana lesa

 (1) Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména

 a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření,

 b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů,

 c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů. 21)

 

(2) Na likvidaci klesti a dalších těžebních zbytků, prováděnou za účelem splnění povinnosti podle odstavce 1 písm. b), se nevztahují právní předpisy o ochraně ovzduší 39). Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní předpisy o odpadech 40).

 

 (3) Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit tato opatření

 a) omezení nebo zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu,

 b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů,

 d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva,

 e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.

 

 (4) Opatření podle odstavce 3 může orgán státní správy lesů nařídit též opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy podle věty první se vydává bez řízení o jeho návrhu a nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, pokud orgán státní správy lesů nestanoví jinak nebo nehrozí-li nebezpečí z prodlení. O vydání opatření obecné povahy uvědomí orgán státní správy lesů dotčené osoby také způsobem v místě obvyklým. Ustanovení § 19 odst. 5 se použije obdobně.

 

 (7) Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.

 

 (11) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa proti škodlivým činitelům. Vyhláška Ministerstva zemědělství č 101/1996 Sb. Nařízení obecné povahy

 

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

§ 54

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,

b) provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,

c) nevede předepsanou evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého k umělé obnově lesa a k zalesňování,

e) nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona,

f) jako odborný lesní hospodář nesplní některou z jemu uložených povinností uvedených v § 37 odst. 8.

 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

c) neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé,

 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1,

b) 1 000 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 2.

Konec citace.

 

Kůrovce je třeba v porostu vyhledávat a asanovat celoročně. Lze využít dokumenty sepsané odborníky z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (dále jen „VULHM“) Jíloviště-Strnady, Útvaru lesní ochranné služby, zveřejněné na stránkách města Železný Brod, po souhlasu vedoucího pracovníka doc. Ing. Petra Zahradníka, CSc. Jde přece o to dostat informace i k drobným vlastníkům lesa:

 https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory/odbor-zivotniho-prostredi/formulare/

Dodržujte tzv. Desatero ochrany lesa (Naše desatero pro zimní období Vám pomůže s ochranou lesa)

  1. Nepodceňujte situaci.
  2. Zkontrolujte les.
  3. Najděte brouka.
  4. Poraďte se s odborníkem.
  5. Neotálejte s těžbou.
  6. Asanujte kůrovcové dříví.
  7. Ukliďte v lese.
  8. Plánujte a spojte síly.
  9. Nebojte se zeptat.
  10. Vytrvejte a sledujte www.nekrmbrouka.cz   

 

Podrobněji: https://www.nekrmbrouka.cz/kurovcove-desatero

Zimní období je možností „dohonění brouka“ a asanaci aktivních kůrovcových stromů. Doporučuji Vám zhlédnout tato videa - lépe vidět, než sáhodlouze popisovat na:

Otázky a odpovědi k opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství podle § 51a lesního zákona (č.j. 18918/2019-MZe-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění č.j. 41508/2019-MZe-16212 ze dne 30. 8. 2019 a č.j. 63920/2019-MZe-16212 ze dne 6. 12. 2019) web MZE ČR

Na jak dlouho se opatření obecné povahy vydává?

Lze konstatovat, že opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZe-16212, ve znění č. j. 41508/2019-MZe-16212 ze dne 30. 8. 2019 a č. j. 63920/2019-MZe-16212 ze dne 6. 12. 2019, je vydáno na dobu neurčitou, resp. do doby, než bude v případě potřeby Ministerstvem zemědělství změněno nebo zrušeno. Výjimka z povinnosti zpracovávat jako nahodilou těžbu kůrovcové souše platí do 31. prosince 2022, stejně tak možnost použít při zalesňování reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.

Jak rozliším kůrovcovou souši od kůrovcového stromu – definice aktivního kůrovcového stromu?

Kůrovcovou souši definuje ČSN 48 1000 v bodě 2.6:

„Kůrovcová souše je stojící strom (smrk) odumřelý v důsledku žíru lýkožroutů, který již kůrovcům neskýtá podmínky pro vývoj“. V praxi se jedná o strom s opadanou kůrou na většině povrchu kmene.

 

Kůrovcový strom

je strom, ve kterém se nachází kterékoliv vývojové, životaschopné stádium lýkožroutů, jednotlivě či společně“ V praxi se jedná o stromy s náletovými otvory rodičovských brouků a s drtinkami (vypadají jako „sedlina od turecké kávy“) viditelné na povrchu kmene na pavučinách a zejména na patě kmene; podle roční doby, počasí a stádia vývoje lýkožroutů mohou mít kůrovcové stromy zelené jehličí, opadávající zelené jehličí, nebo červené jehličí.

Na jak staré kůrovcové souše se odklad jejich těžby vztahuje?

Na všechny souše, které se v době vydání opatření obecné povahy v porostu vyskytují, i na ty, které se po dobu platnosti opatření nově vyskytnou. Při včasné těžbě (zelených) kůrovcových stromů a při jejich důsledné asanaci by se měl počet nově vzniklých kůrovcových souší zpomalit nebo zastavit.

Bude se rozsah území vymezeného v příloze č. 1 vydaného opatření obecné povahy měnit nebo doplňovat?

Ano, bude se rozšiřovat v závislosti na tom, jak se bude v průběhu roku dále zvětšovat území mimořádně intenzivně zasažené kůrovcovou kalamitou, resp. v návaznosti na aktualizaci rajonizace, viz dále. (tak jak se již rozšiřovala ve znění č. j. 41508/2019-MZe-16212 ze dne 30. 8. 2019 a č.j. 63920/2019-MZe-16212 ze dne 6. 12. 2019)

Co je to rajonizace a jak a kdo ji provádí?

Současná rajonizace spočívá v rozdělení lesů na území České republiky do dvou zón – na „červenou“ kalamitní zónu (tj. nejhůře postiženou oblast) a na ostatní území státu. Kalamitní zóna byla vylišena na katastrálních územích s nejvyšší populační hustotou kůrovců, největší plochou kůrovcových souší a kůrovcových holin, uvedených v příloze č. 1 opatření obecné povahy. Návrh zonace připravil Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na podkladě satelitních dat dálkového průzkumu země a na podkladě pozemního šetření a evidence škodlivých činitelů u velkých vlastníků lesů (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky České republiky a některé členské subjekty Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky). Aktualizace vymezení kalamitní zóny zřejmě bude probíhat 3-4 krát ročně.

http://www.uhul.cz/kdo-jsme/aktuality/937-aktualizace-rajonizace-lesu-opatreni-obecne-povahy

Nařízení obecné povahy nám umožňuje šetřit síly na zpracovávání kůrovcově aktivních stromů a neplýtvat silami na sterilních kůrovcové souše, sterilní kůrovcové souše lze v porostech ponechat až do 31. 12. 2022.

Odkaz veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy ze dne 3. 4. 2019, čj. 18918/2019-MZE16212

http://eagri.cz/public/web/file/620548/_18918_2019_MZE_16212.pdf

Příloha č. 1 k Opatření obecné povahy ze dne 3. 4. 2019.

http://eagri.cz/public/web/file/620583/OOP_Priloha_c._1.pdf

Podrobněji na webu MZe ČR

https://eagri.cz/ssl/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/informace-k-oop1a2.html

 

Ing. Lukáš Staněk

Odbor životního prostředí

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00