Nábor strážníků

12.01.2022
Nábor strážníků
Staň se strážníkem Městské policie Železný Brod!

Městská policie Železný Brod hledá do svých řad kolegy(ně) na pozici strážník(ce).  Jedná se o práci v nepřetržitém provozu s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Náplní práce je plnění celé škály úkolů vyplývajících ze zák. 553/1991 Sb. a dalších speciálních zákonů.

Uchazeči o zaměstnání musí splňovat tyto podmínky dle zák. 553/1991 Sb. :

§ 4

(1) Strážníkem může být občan České republiky, který

a) je bezúhonný,

b) je spolehlivý,

c) je starší 18 let,

d) je zdravotně způsobilý,

e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a

f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (dále jen „osvědčení“).

§ 4a

Bezúhonnost

(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl

a) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu,

b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,

c) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky, nebo

d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není dále ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

b) proti němuž bylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, ve kterém bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí o tom, zda se osvědčil, nebo do uplynutí lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona, nebo

c) jehož trestní stíhání pro provinění bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání a od tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal provinění, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(3) Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu27) nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele nebo strážníka hledí, jako by odsouzen nebyl.

(4) Obec si za účelem ověření, že uchazeč o zaměstnání strážníka splňuje podmínky bezúhonnosti, vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů28). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen písemně oznámit osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání nebo mu byl doručen záznam o sdělení podezření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo záznamu o sdělení podezření nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který usnesení nebo záznam vydal. Obdobně postupuje uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník v případě ukončení trestního stíhání.

§ 4b

Spolehlivost

(1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

a) na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

b) na úseku obrany České republiky,

c) proti veřejnému pořádku,

d) proti občanskému soužití,

e) proti majetku, nebo

f) podle zákona o zbraních7),

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, podle odstavce 1 je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.

(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků, podle odstavce 1. Žádost o vydání opisu z evidence přestupků a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Za účelem posouzení spolehlivosti podle odstavce 3 je obec oprávněna požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko k uchazeči o zaměstnání strážníka, čekateli nebo strážníkovi. Obec toto stanovisko uchovává po dobu 3 let od jeho předání; toto stanovisko nelze dále předat nebo zpřístupnit.

(6) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích podle § 4 odst. 2, do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, uvedeného v odstavci 1. K oznámení podle věty první se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

Co požadujeme dále:

 -      velmi dobrá práce na PC

-       důslednost a flexibilita

-       řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

-       komunikativní osobnost

-       organizační schopnosti

-       výborná fyzická kondice

-       zodpovědnost, ochota se vzdělávat, odolnost vůči stresům

-       společenská úroveň jednání a vystupování (verbální i písemný projev) 

-       schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

-       schopnost práce se zvířaty

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

-       jméno, příjmení a titul zájemce

-       datum a místo narození zájemce

-       státní příslušnost zájemce

-       místo trvalého pobytu zájemce

-       číslo občanského průkazu

-       datum a podpis zájemce

-       pro rychlejší komunikaci telefon a e-mailovou adresu

 

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:  

Profesní strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, vlastnoručně podepsaný 

Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

Čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce 

Ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 444/2008 Sb. – doklad o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře  

Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely náboru k MP ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Kopie řidičského průkazu

 

Co bude následovat dále:

Proběhne vyhodnocení a ověření Vámi poskytnutých podkladů – o výsledku budete informováni. Pokud vše proběhne bez připomínek, budete pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud při pohovoru bude zjištěno, že jste vhodným adeptem na pozici strážníka, budete odesláni na psychologické a odborné lékařské vyšetření u poskytovatele pracovně-lékařských služeb. Pokud i toto vše dopadne bez výhrad, už nic nebude bránit tomu, abyste se stal strážníkem MP ŽB.

Co nabízíme:

 • Nástup od 1. 4. 2022 nebo dohodou.
 • Smlouvu na dobu určitou, poté možnost smlouvy na dobu neurčitou.
 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Po nástupu 5. tř. po získání osvědčení 7. tř. po získání smlouvy na dobu neurčitou 8. tř. Výše platu se dále odvíjí od počtu let započitatelné praxe.
 • Rizikový příplatek 3000 Kč, příplatky za noční, víkendové a sváteční směny, možnost získání osobního příplatku – závislé na pracovní výkonnosti.
 • Čerpání výhodného telefonního tarifu pro sebe i rodinu.
 • Příspěvek na stravu – stravenky 130 Kč.
 • Možnost získání služebního bytu.
 • Atraktivní a pestrou práci v dobrém kolektivu.
 • Odborná školení.
 • Práci ve kvalitní výstroji a s kvalitní výzbrojí.
 • Dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů.

Pro bližší informace kontaktujte velitele MP sstr. Pavla Hriníka. E-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, tel. 724 132 179.

 

 

Přihlášky k náboru včetně příloh zasílejte na adresu :

Městská policie Železný Brod

náměstí 3. května 1

Železný Brod

468 22

Obálku označte „Nábor MP neotvírat“

Obálku lze také doručit osobně na podatelnu městského úřadu Železný Brod

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies