Nabídka volných obecních bytů

28.03.2024
Nabídka volných obecních bytů
Aktuální nabídka s datem podání do 24. 4. 2024 do 15:00 hodin.

Nabízené bytové jednotky:

Vaněčkova 407

Na Vápence 770

Jiráskovo nábřeží 712

Jiráskovo nábřeží 715

Vaněčkova 408

Jiráskovo nábřeží 714

Obránců míru 580

Vaněčkova 431

 

Způsob podání přihlášek: nabídky budou podány osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Železný Brod, a to v zalepené obálce, s nadepsaným heslem: "NEOTVÍRAT - VŘ BYT". Nabídka bude učiněna na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji, bude obsahovat podepsané čestné prohlášení, potvrzení o úhradě kauce na výběrové řízení ve výši 500,- Kč a potvrzení o příjmu na předepsaném formuláři. Nabídka musí být doručena nejpozději do data a hodiny uveřejněné v oznámení o zahájení výběrového řízení. V případě nesplnění byť i jediné podmínky uvedené v tomto ustanovení bude uchazečova nabídka odmítnuta.

 

Termín:  do 24. 4. 2024 do 15:00 hodin

Více informací k přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města naleznete na webových stránkách.

Bližší informace případně podá:

 

Zpět