Místní poplatek za odpady v roce 2021

05.01.2021
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 79/16Z/2020 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 ve výši 620,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek platí:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Splatnost poplatku:

  • poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
  • poplatek lze uhradit i ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku
  • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

Správcem poplatku je Městský úřad Železný Brod.

Variabilní symbol pro platbu za osoby s trvalým pobytem je 13371.

Variabilní symbol pro platbu za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, byt nebo Rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 13372.

Specifický symbol sdělí správce poplatku na telefonním čísle 483 333 955 nebo e-mail poplatek.odpady@zelbrod.cz, i.jehlickova@zelbrod.cz. Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Pro správné zařazení platby je  uvedení specifického symbolu nezbytné!

 

Poplatek lze uhradit:

  1. bezhotovostním převodem na číslo účtu 2225-0963249319/0800, pod specifickým symbolem přiděleným správcem poplatku
  2. hotově nebo běžnou platební kartou v pokladně Městského úřadu Železný Brod

 

Osvobození a úlevy jsou podrobně uvedeny v Obecné závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Objednání nové nebo výměnu poškozené popelnice vyřizuje na odboru životního prostředí paní Pavlína Kunzeová, tel. 483 333 924, e-mail p.kunzeova @zelbrod.cz.

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00