Informace pro majitele psů

22.01.2020
Informace pro majitele psů
Městský úřad Železný Brod jako správce místního poplatku ze psů (dle zákona č. 565/1990 Sb.) informuje o změně sazeb poplatku ze psů.

Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo se sídlem na území České republiky. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také změny a zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Psa lze přihlásit i odhlásit na Městském úřadě v Železném Brodě – budova radnice A, 2. patro, finanční odbor.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v bytovém domě se 3 a více byty v části města Železný Brod:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                1 000 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                 1 500 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                                                                                                                                                                    200 Kč, 
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                                                                                          300 Kč,
 2. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem na místě neuvedeném v odst. 1 v části města Železný Brod:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                120 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                200 Kč,
 3. Sazba poplatku za kalendářní rok činí pro držitele s místem přihlášení nebo sídlem v částech města Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře a Veselí:
  1. za jednoho psa                                                                                                                                  50 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                                   100 Kč.

 

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo běžnou platební kartou na pokladně Městského úřadu v Železném Brodě,anebo bezhotovostně na účet číslo 19-0963249319/0800, variabilní a specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a lze ho zjistit na finančním odboru na tel. 483 333 947.

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Splatnost poplatku:

 1. nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku
 2. činí-li 401 Kč a více ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku
 3. poplatek lze zaplatit i jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

Zároveň informujeme držitele psů, že sáčky na psí exkrementy si mohou vyzvednout na pokladně Městského úřadu v Železném Brodě (přízemí budovy radnice).

 

Petra Hermanová

finanční odbor

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00