Dotace z programu Dotačního fondu Libereckého kraje

16.01.2023
Dotace z programu Dotačního fondu Libereckého kraje
Regionální rozvoj – 2.8. podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva.

Liberecký kraj vypsal nový dotační titul na podporu dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3, 4, 5 emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem.

Žadatelem je fyzická osoba nepodnikající vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém je nainstalovaná nová akumulační nádoba.

Termín pro podání žádosti o dotaci je 16. 1. 2023–29. 12. 2023

Účelovou dotaci lze využít na již uskutečněné projekty v období od 27. ledna 2021 do data podání žádosti.

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu do maximální výše 50. 000 Kč.

Způsobilé výdaje souvisí zejména s:

  • Výdaji na pořízení akumulační nádoby vč. izolace.
  • Výdaji na pořízení akumulační nádrže kombinované vč. izolace.
  • Výdaji na připojení akumulační nádoby na otopnou soustavu.

Podpora se nevztahuje na:

  • Ohřev teplé vody (bojlery).
  • Nákup a instalaci akumulační nádoby k lokálnímu topeništi (např. krbové vložky, kamna).
  • Nákup a instalaci akumulační nádoby ke kotli na pevná paliva o celkovém příkonu do 10 kW a nad 300 kW.

Povinné přílohy žádosti:

  • Aktuálně platný doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, ke kterému má být dodatečně připojena nová akumulační nádrž.
  • Aktuální fotografická dokumentace kotle, štítku na kotli s technickými parametry zařízení, odvodu spalin a celkového prostoru kotelny.
  • Závěrečné vyúčtování:

1) originál formuláře závěrečného vyúčtování/vypořádání projektu,

2) kopie účetních dokladů, daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkajících se realizovaného projektu (a to ve výši, resp. do výše celkových způsobilých výdajů projektu, ze které plyne nárok pro výpočet dotace z rozpočtu Libereckého kraje),

3) doklady prokazující úhradu, tj. výpisy z účtu v případě bezhotovostní platby nebo výdajové pokladní doklady v případě platby v hotovosti,

4) technický/ záruční list k akumulační nádobě,

5) fotodokumentaci prokazující realizaci projektu akumulační nádoby, jejího připojení včetně fotky výrobního štítku),

6) kopie smlouvy o dílo, kupní smlouvy, objednávky, dodatek ke smlouvě o dílo nebo novou objednávku v případě navýšení prací nad rámec smlouvy o dílo nebo objednávky, pokud byly vystaveny/uzavřeny

Více informací a vzor formuláře žádosti najde na https://dotace.kraj-lbc.cz

Kontaktní osoba: Ing. Alena Klímová, tel.: 485 226 327, e-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz

Zpět