Domovní řád

04.05.2016
Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domů, vymezení pojmů běžná údržby a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví města Železný Brod.

 

Vážení nájemníci,

na základě návrhu bytového podniku schválila Rada města v Železném Brodě dne 21. 3. 2016 usnesením č. 88/24R/2016 s účinností od 1. 5. 2016 „Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domů, vymezení pojmů běžná údržby a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví města Železný Brod – DOMOVNÍ ŘÁD.“

Co nás vedlo k vytvoření tohoto materiálu?

Dvě zásadní skutečnosti. V poslední době řešíme čím dál větší počet stížností našich nájemníků na chování spolubydlících, ať už se jedná o rušení klidu v domech, nevhodné využívání společných prostor domu, kde se kouří a popíjí alkohol. A také chov zvířat v bytech nám dělá mnohé starosti. Současně reagujeme na zveřejnění nařízení vlády 308/2015 Sb., částka 131 ze dne 26. října 2015, které upřesňuje znění §2257 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákona. Toto nařízení upravuje a vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Protože celý materiál je velmi objemný, tak v tomto článku provedeme pouze malé seznámení a rekapitulaci. Celé znění nových pravidel – DOMOVNÍ ŘÁD je zveřejněn na stránkách Města Železný Brod. Každému nájemci, který bude mít zájem, poskytneme tento materiál elektronickou či tištěnou formou.

Rekapitulace jednotlivých článků a znění nových pravidel – DOMOVNÍ ŘÁD:

čl. I Seznámení se základními pojmy co je byt, nebytový prostor, příslušenství bytu, příslušenství nebytového prostoru, společné části domu.

čl. II Vymezení a dodržování pojmu „klid v domě“.

čl. III Zabezpečení domu, otevírání a zavírání domu, pohyb nepovolaných osob po domě.

čl. IV Osvětlení společných prostor domu.

čl. V Uzamykání a přístup do bytových jednotek a společných prostor vč. havárií.

čl. VI Tento článek upřesňuje vztah nájemce k pronajatému bytu z hlediska stavebních úprav a současně vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, které hradí nájemce podle nařízení vlády 308/2015 Sb., částky 131 dle §2257 NOZ.

čl. VII Rozhodnutím Rady města Železný Brod je ve společných prostorách zařízeních domu „Přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky“.

čl. VIII Upravuje nakládání s domovním odpadem.

čl. IX Nájemce upozorňuje na povinnost udržovat v domě pořádek a čistotu včetně úklidu v jednotlivých podlažích domu.

čl. X Zajištění tepelné pohody v bytě.

čl. XI Znění tohoto článku upravuje chov zvířat v bytech, povinnost nájemců, kteří chovají zvířata, dbát na čistotu v domě a okolí a hlavně zabezpečit nerušení užívacích práv ostatních spolubydlících (obtěžování nájemců štěkotem psů, volným pohybem psů ve společných prostorách).

čl. XII Řeší užívání balkonů.

čl. XIII Souvisí s předešlým článkem, chceme zabránit vyhazování odpadů či předmětů z balkonů.

čl. XIV Informační zařízení v domě, označení hlavních uzávěrů v domě a manipulace s nimi, označení schránek a zvonků.

čl. XV Závěrečná ustanovení, kde hlavně připomínáme skutečnost, že porušování Domovního řádu může být důvodem k vypovězení nájmu bytu bez přivolení soudu.

Na závěr chceme požádat všechny nájemníky bytů Města Železný Brod, aby těmto novým pravidlům – „DOMOVNÍMU ŘÁDU“ věnovali náležitou pozornost, protože v mnoha ohledech se mění nynější a dlouhodobě zažitý vztah pro najímatele a nájemce.

 

Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku města Železný Brod

 

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 2225-0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00