Informace ke stavu objektu čp. 157 v Trávníkách

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Informace ke stavu objektu čp. 157 v Trávníkách
04.12.2015
Oficiální vyjádření vedení města ke stavu objektu čp. 157.

Město Železný Brod se již několik let potýká s problémem památkově chráněného domu čp. 157 ul. Hluboká, který se nachází v jedné z nejkrásnějších částí města – Památkové rezervaci Trávníky. Již v roce 2008 bylo správním orgánem vydáno „Upozornění na špatný stavebně technický stav domu“. Majitel však v žádné z uvedených lhůt neprovedl úkon zamezující pokračující degradaci památky, k tomu navíc po dlouhý čas intenzivně hromadil věci – zejména směsný komunální odpad. Soustavné shromažďování vyústilo v situaci, kdy od sklepních po půdní prostory zaplnil odpadem obě své nemovitosti - výše zmíněný dům čp. 157 a dnes již zbouraný dům čp. 286 i pozemky k nim náležející. Jeho nestandardní chování, které jednoznačně odporovalo klidnému sousedskému soužití, vyvolávalo nespokojenost obyvatel Trávníků. Ti pak své stížnosti směřovali k vedení města, které se rozhodlo vzít celý problém na svá bedra.

Jako jeden z nejvhodnějších způsobů řešení se po zveřejnění dražební vyhlášky na výše zmíněné nemovitosti (na základě zástavního práva exekutorského k uspokojení pohledávek Města Železný Brod a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR), jevil jejich odkup ve veřejné dražbě. Usnesením Zastupitelstva města Železný Brod č. 66/14zm ze dne 18. 8. 2014 byla schválena účast v dražbě a nemovitosti (tj. pozemek p.č. 256 o výměře 101m², pozemek p.č. 257 o výměře 356 m², budova č.p. 157 na pozemku p.č. 256, pozemek p.č. 333 o výměře 208 m², budova č.p. 286 na pozemku p.č. 333). Město tyto nemovitosti vydražilo za vyvolávací cenu 350 tis. Kč. Je potřeba zmínit, že z časového hlediska příznivý termín exekuce pro město byl realizován díky osobní intervenci a stížnosti pana poslance Horáčka u Exekutorské komory ČR a hlavního hygienika ČR.

Město tak získalo do svého majetku dva chátrající domy, o které mnoho let nebylo pečováno. Stav obou objektů zhoršoval všude přítomný odpad různého druhu, se kterým úzce souvisel i výskyt živočichů přenášejících infekční choroby. Na náklady Města musela být provedena deratizace.

Nejprve se Město zaměřilo na dům čp. 286, který nebyl památkově chráněný, a v daný okamžik bylo prioritou zlepšit hygienickou situaci v této lokalitě. Dům byl již částečně zbouraný na základě předchozího rozhodnutí stavebního úřadu dne 16. 7. 2013. Dle vyjádření statika a rozhodnutí stavebního úřadu byla dne 16. 12. 2014 provedena řízená demolice zbývající části objektu. Ta spolu s vyklizením objektu a následnými terénními úpravami stála město více jak 350 tis. Kč.

V nynější době se město zabývalo složitou otázkou objektu čp. 157. Na jaře letošního roku se provedl úklid zahrady od nánosů odpadků předchozího majitele. Současně se předchozí majitel vyzval, aby si vyklidil svoje věci z objektu. Vzhledem k legislativním lhůtám pro vyzvání k vyklizení objektu a soudnímu procesu, včetně nabytí právní moci, se Město mohlo dostat k vyklizení domu až 26. 11. 2015. Během vyklízecích prací došlo k pracovnímu úrazu pracovníka, který se propadl podlahou domu. Na základě této nehody stavební úřad okamžitě zastavil vyklízecí práce a zakázal vstup do objektu. Po dohodě s vedením města byl objednán statik pro vypracování statického posudku. Z důvodu řádného posouzení celé situace stavební úřad vyzval Město, jako vlastníka stavby a dotčené orgány, včetně orgánů památkové péče, k účasti na kontrolní prohlídce dne 3. 12. 2015. Na základě posudku statika a podle výsledku kontrolní prohlídky, stavební úřad okamžitě nařídil nutné zabezpečovací práce, spočívající v odstranění nesoudržných částí stavby. Stavebně-technický stav domu bezprostředně ohrožoval okolí a zřícení konstrukcí mohlo nastat každým okamžikem. Nešetrné nakládání bývalého majitele s touto památkou bohužel zanechalo silné stopy na celé budově. Nosné konstrukce z dřevěných prvků byly zcela uhnilé a staticky nestabilní. Na nosných stěnách byly značné trhliny, štítová stěna byla vyboulena. Stropní dřevěné konstrukce byly napadeny dřevokaznými škůdci - dřevomorka, houba, hniloba atd. Podle statického stanoviska byl objekt v takovém stavu, že jej nešlo opravit. V průběhu provádění nutných zabezpečovacích prací byla nejprve odstraněna zbývající část střechy, která se doposud nezřítila, dále pak byly odstraněny zřícené stropní konstrukce. Během těchto prací byl nadále bagrem vyklízen odpad z domu, který nebylo možno vyklidit ručně z důvodu hrozícího nebezpečí smrtelného úrazu. Při provádění prací se zjistila absolutní nesoudržnost dvou zbývajících stěn, dřevěné roubení bylo zcela zpráchnivělé a na místě muselo být odstraněno.

Bohužel úřady zabývající se památkovou péčí nebyly schopny po celá dlouhá léta přinutit předchozího majitele alespoň k dílčí údržbě objektu, takže Město získalo dům v takto zdevastovaném stavu. Je smutné, že roubenka musela být zbourána. Pro její záchranu jsme se snažili udělat maximum, nicméně bezpečnost a zdraví obyvatel jsou vždy na prvním místě, stejně jako přiměřeně hospodárné nakládání s finančními prostředky Města.

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

 

Fotodokumentace